Z VEČERNÝCH KONTEMPLÁCIÍ

Ivan Čičmanec: Z VEČERNÝCH KONTEMPLÁCIÍ. Vydavateľstvo Hronka, Bratislava 2019.

Kniha predstavuje rozsiahlejší cyklus navzájom voľne súvisiacich prozaických textov, sčasti reflexívneho a sčasti beletristického charakteru. Autor sa zamýšľa nad najhlbšími motívmi ľudského konania, spochybňujeplatnosť viacerých z tzv. etablovaných právd a hľadá cestu z bludného kruhu všeľudských tráum a paradoxovv. Častý je tu motív spoločenského outsidera, tuláka a pútnika,ale aj hľadaniaduchovnej dimenzie bytia. Kniha je venovaná pamiatke Gejzu Vámoša, s ktorým autora spája skeptický a nesentimentálny postoj ku skutočnosti.