82. medzinárodný kongres P.E.N. International

Výbor Galícijského centra PEN pripravuje 82. medzinárodný kongres, ktorý sa bude konať v dňoch 26. 9. – 2. 10. 2016 v galícijskom meste Ourense [Orense (špan., fr.) na severe Španielska neďaleko portugalských hraníc], považovanom za centrum galícijskej literatúry s kultúrnymi tradíciami siahajúcimi do stredoveku. Galícijskí spisovatelia sa usilujú nadviazať na 60. medzinárodný kongres z roku 1993, ktorý prebiehal v Santiago de Compostela, a pripraviť pestrý program s nádejou, že splní očakávania všetkých účastníkov.

Bishkek 2014 WC PEN 880 – kópia

Účastníci Svetového kongresu P.E.N. International v Quebecu 2015

Galícijská literatúra patrí k najstarším v Európe (galícijčina sa podobne ako slovenčina zaraďuje k tzv. menšinovým jazykom, ktoré obraňuje a propaguje Výbor prekladových a jazykových práv, Comité Traducción y Derechos lingüísticos, špan., Comité Traduction et Droits linguistiques, fr.) a prekleňuje hispánsky svet s ibersko-americkým (v brazílskej portugalčine, andorskej katalánčine) a lusofónskym (v angolskej, caboverdskej, guinejsko-bissauskej, mozambickej a východotimorskej portugalčine), v ktorom sa kladie dôraz na tvorivosť a obhajobu slobodného prejavu.

Quebec 2015 PEN 1598

Prezidentka P.E.N. International Jennifer Clement na rokovaní Svetového kongresu P.E.N. v Quebecu

Jennifer Clement, prezidentka P.E.N. International, považuje 82. medzinárodný kongres v Ourense za vynikajúcu príležitosť na prezentáciu troch zásadných uznesení, ktoré jednomyseľne prijal Výbor PEN International, zároveň vyslovila nádej, že účastníci kongresu (ku ktorým sa zaradí aj Jozef Heriban, prezident SC PEN), ich prediskutujú so svojimi blízkymi kolegami v materskej organizácii ešte pred príchodom do Ourense, kde sa s ostatnými spoluúčastníkmi podelia o ich reakcie.

Bishkek 2014 WC PEN 844

Výkonný riaditeľ P.E.N. International Carles Torner

Prvé uznesenie sa týka návrhu na zmenu Charty P.E.N., resp. jej doplnenie o rodové pojmy (rodovú identitu, sexuálnu orientáciu) a vierovyznanie vzhľadom na novodobú životnú realitu, ktorá kladie dôraz na rodovú rovnosť/rovnosť príležitostí a permanentný boj proti zaužívaným predsudkom. P.E.N. International sa nemôže tváriť nevšímavo pri pohľade na týrané a znásilňované ženy, ktorým sa vnucujú tradičné stereotypy hraničiace s diskrimináciou a ktoré svojou tvorivou literárnou činnosťou nechtiac ohrozujú vlastný život či osobnú slobodu, nie div, že sa rozhodol zakomponovať túto citlivú problematiku do Charty P.E.N.

Druhé uznesenie súvisí s Manifestom P.E.N. International o autorských právach, resp. novou rezolúciou zahŕňajúcou deväť článkov; účastníci vlaňajšieho quebeckého medzinárodného kongresu hlasovali za zásadné princípy dedičských a duševných práv, ktoré vážne ohrozujú nové technológie a legislatíva prijímaná v ich prospech. Tvorcovia a vydavatelia totiž právom očakávajú od najstaršej a najpočetnejšej spisovateľskej organizácie, že zaujme kategorické stanovisko k zneužívateľom autorských práv.

A napokon treba spomenúť už tretí rok prebiehajúcu globálnu kampaň zameranú na možnosti čo najväčšieho prístupu k svetovej literatúre a aktívneho podielu na jej tvorbe, ktorej sa bude venovať pozornosť na kongrese vzhľadom na stúpajúci počet utečencov, vysťahovalcov i žiadateľov o azyl, bojujúcich o právo tvoriť a propagovať svoje diela v rámci interkultúrnosti aj za hranicami domoviny. V súčasnosti, keď jeden autor zo 113 literátov musí chtiac-nechtiac odísť z rodnej vlasti, keď sa voči utečencom uplatňuje xenofóbia a rasizmus, keď celosvetové literárne dedičstvo vážne ohrozuje deštrukcia a keď sa spisovatelia odsúvajú na okraj spoločnosti ako deklasované vrstvy obyvateľstva a umlčiavajú, P.E.N. International považuje za svoju povinnosť stavať sa na ich obranu a zaujať kritické stanovisko k ich odsúdeniahodným životným podmienkam.

Vladimíra KOMOROVSKÁ

predsedníčka Výboru prekladových a jazykových práv SC PEN