Charta PEN

Charta PEN

1. Literatúra, akokoľvek svojou podstatou národná, nepozná hranice. Musí vždy zostať prostriedkom vzájomného dorozumenia medzi národmi, a to i v dobách politických alebo medzinárodných stretov.

2. Umelecké diela sú súčasťou dedičstva celého ľudstva a nesmú byť za žiadnych okolností, teda ani v dobách vojnových konfliktov, vystavované ohrozeniu z dôvodu politického alebo národnostného rozvášnenia.

3. Členovia PENu musia za všetkých okolností využívať celého svojho vplyvu na  podporu a porozumenie a vzájomný rešpekt medzi národmi. Zaväzujú sa zo všetkých  síl napomáhať odstraňovaniu rasovej, triednej a národnostnej nenávisti, rovnako sa zaväzujú brániť ideál jedinej ľudskej spoločnosti žijúcej v mieri na jednom svete.

4. PEN trvá na princípe neobmedzeného šírenia názorov vo vnútri každého národa aj medzi národmi, a jeho členovia sa zaväzujú brániť všetkým formám potlačovania slobody slova ako v zemi a spoločnosti, do ktorých náležia, tak aj inde na svete. PEN rovnako trvá na slobode tlače, stavia sa proti svojvoľnej cenzúre v čase mieru a zastáva názor, že slobodná kritika vlád, úradov a inštitúcií je podmienkou zákonitého vývoje sveta k dokonalejšiemu politickému a ekonomickému poriadku. Pretože však súčasťou slobody je aj prijatie dobrovoľných obmedzení, členovia PENu sa zaväzujú vystupovať proti takým formám zneužitia slobody tlače, akými sú šírenie lživých informácií, zámerné podvádzanie a skresľovanie skutočnosti v prospech osobných alebo politických cieľov.

Členom PENu sa môže stať každý kvalifikovaný spisovateľ, redaktor alebo prekladateľ, ktorý svojím podpisom vyjadruje súhlas s týmito cieľmi, a to bez ohľadu na jeho národnosť, rasu, farbu kože alebo náboženské presvedčenie.