Slovenské centrum PEN patrí do najväčšej spisovateľskej organizácie na svete, ktorá má svoje hlavné sídlo v Londýne. P.E.N. International je jedinou celosvetovou organizáciou románopiscov, básnikov, esejistov/redaktorov, literárnych vedcov a prekladateľov. Jeho cieľom je podporovať intelektuálnu spoluprácu a porozumenie medzi spisovateľmi bez ohľadu na ich politické či iné názory, vytvárať svetovú komunitu autorov, ktorí zdôrazňujú ústrednú úlohu literatúry pri rozvoji svetovej kultúry a bránia ju pred rozličnými hrozbami, ktoré existujú v súčasnom svete.

Keďže medzinárodná spolupráca v oblasti literatúry a rozvoj vzájomného porozumenia nemôžu existovať bez slobody prejavu, P.E.N. pôsobí ako silný hlas pri oponovaní politickej cenzúre a hovorí za spisovateľov, ktorí sú týraní, väznení a zavše aj vraždení pre svoje názory.

P.E.N. je prísne apolitický, v rámci UNESCO je zaradený do kategórie A a v registri OSN ma štatút konzultanta. Pozostáva z viac ako 140 centier vo vyše 100 štátoch a jeho členstvo je otvorené pre všetkých publikujúcich spisovateľov bez ohľadu na národnosť, rasu, farbu pleti alebo náboženstvo. Každé centrum pôsobí ako autonómna kultúrna a intelektuálna organizácia v rámci materskej krajiny, jednotlivé centrá organizujú regionálne konferencie a semináre a všetky centrá udržujú vzájomné kontakty prostredníctvom sekretariátu P.E.N. International v Londýne.

P.E.N. bol založený v Londýne roku 1921 pod predsedníctvom Johna Galsworthyho a medzi jeho prvých členov patrili Joseph Conrad, George Bernard Shaw a H. G. Wells. Postupne sa zakladali centrá na každom kontinente, medzi jeho členov patria nositelia Nobelovej ceny a mnohí poprední svetoví spisovatelia. Medzi jeho prezidentov patrili Alberto Moravia, Heinrich Böll, Artue Miller, Mario Vargas Llosa a Ronald Harwood.

P.E.N. si kladie za úlohu
• budovať svetové spoločenstvo spisovateľov v zmysle zásad Charty PEN
• zdôrazňovať potrebnosť literatúry a gramotnosti v občianskej spoločnosti
• podporovať prístup k literatúre napriek jazykovým bariéram
• obraňovať slobodu písania a podporovať utláčaných spisovateľov

Rozpracovanie týchto úloh tvorí podklad pre strategické zámery PEN vo svete.
Medzinárodný PEN (International PEN, I-PEN) uskutočňuje tieto strategické zámery kombináciou činnosti miestnych centier, stálych výborov a sekretariátu I-PEN v Londýne. Najvyšším orgánom I-PEN je Zhromaždenie delegátov všetkých centier (Medzinárodný kongres), ktorý sa koná raz ročne v niektorom meste sveta.

Najčítanejšie články

Kde nás ešte nájdete

Pen_international_380x350