SLAVISTICKÉ SYNTÉZY

Dvojjazyčná vedecká monografia Славистички синтези / Slavistické syntézy (autor: Zvonko Taneski) je tematicky zameraná na zmapovanie recepcie súčasných prozaických a básnických textov v Srbsku, Macedónsku, Chorvátsku a Bosne. Monografia rozširuje výskumné pole slovenskej a zahraničnej slavistickej literárnej vedy, ktorá sa doposiaľ nevenovala takmer vôbec niektorým otázkam a autorom z porovnávajúceho hľadiska. Jej hlavným cieľom je vyplniť tzv. „biele miesta“ na mape slovensko-južnoslovanských kultúrnych vzťahov a predstaviť recepciu celého korpusu textov, týkajúcich sa napr. chorvátskej redakcie cirkevnoslovanského jazyka, témy semiotiky v literárnej vede, ako aj najnovších diel a prekladov, ktoré rezonujú v širšom kontexte.

Monografia Славистички синтези / Slavistické syntézy vo dvoch blokoch obsahuje súbor na seba nadväzujúcich, dlhších a kratších vedeckých štúdií, ako aj analytických a informatívnych recenzií, rozhľadov, sond a úvah o konkrétnych vedeckých a umeleckých výkonoch, týkajúcich sa tzv. slavistického fenoménu. Dominujú v nej texty z oblasti slovensko-macedónskych literárnych, kultúrnych a jazykových vzťahov (z toho dôvodu v publikácii prevláda macedónsky jazyk), no obsahuje taktiež ďalšie literárnovedné, jazykovedné, translatologické, kulturologické, historiografické a i. príspevky, ktoré sú dôležité z pohľadu celého slovanského sveta – predovšetkým na poli všeobecnej porovnávacej slavistiky. Hlavný vedecký prínos spočíva v pertraktovaní problematiky a tém, ktorým sa v rámci slavistickej vedy doposiaľ nevenovala takmer žiadna pozornosť. Autor monografie Zvonko Taneski je jediným, ktorý dôsledne rozoberá a interpretuje dané otázky na Slovensku, ako aj v jeho rodnom Macedónsku, čo sú krajiny, v ktorých Taneského knihy získavajú najviac citačných ohlasov. Predpokladá sa však, že monografia bude práve pre svoj ojedinelý obsah a charakter žiadaná a čítaná takmer vo všetkých slavistických centrách v Európe, a to aj z dôvodu, že sa jej ako recenzenti ujali významní univerzitní profesori a slavisti z Rakúska, Poľska, Slovinska a Chorvátska.