SC PEN má nového prezidenta

V štvrtok 19.1.2017 sa v Mestskej knižnici Bratislava (galéria Artotéka) konalo valné zhromaždenie SC PEN. Členovia sa začali zhromažďovať o 16:00 h. V priebehu polhodiny sa stalo valné zhromaždenie uznášania schopným, pretože prišli viac ako dve tretiny zaregistrovaných členov.

VZ-29-1-4

Milan Richter číta správu o svoje predstave ďalšieho fungovania SC PEN

Valné zhromaždenie otvoril Jozef Heriban, privítal prítomných, oboznámil ich s návrhom programu, ako aj so správami, ktoré pripravil ako pôsobiaci prezident – a to Správu o činnosti SC PEN za rok 2016 a Správu o hospodárení SC PEN v tom istom roku.

Na nového prezidenta bol navrhnutý len jeden kandidát – Milan Richter. Po správach Jozefa Heribana predostrel svoju víziu pôsobenia SC PEN.  Valné zhromaždenie ho zvolilo počtom hlasov: 24 za, 3 proti, 4 sa zdržali hlasovania, Spolu  bolo odovzdaných 31 hlasov.

Valné zhromaždenie si zvolilo aj nový výbor v zložení: : Mária Bátorová, Anton Hykisch, Zuzana Kuglerová, Petra Nagyová – Džerengová, Ján Tazberík, Erik Ondrejička, Jozef Heriban a Ireney Baláž.

Spolu sa VZ SCP zúčastnilo 31 členov.

Spracovala: Zuzana Kuglerová,

foto: Jozef Heriban