Jozef Heriban

Jozef Heriban

9. júl 1953 Trnava

člen: SC PEN

Po absolvovaní Konzervatória v Bratislave v roku 1973 ukončil štúdium estetickej výchovy a slovenčiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vyše desať rokov pôsobil v Slovenskej filmovej tvorbe ako dramaturg, scenárista a vedúci skupiny pre výrobu hraných filmov. Neskôr pracoval ako riaditeľ reklamy a vedúci PR v TV Markíza a riaditeľ vonkajších vzťahov v spoločnosti EuroTel Bratislava. V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady SR, pozorovateľom a poslancom Európskeho parlamentu. V rokoch 2006 – 2008 bol riaditeľom marketingu na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava. V súčasnom období externe prednáša na Fakulte managementu UK, Filozofickej fakulte UK a venuje sa literatúre.

Knižne debutoval novelou Niekto na mňa stále píska (1996), ktorá získala v roku 1993 v anonymnej súťaži Literárneho fondu 1. miesto. Autorov osobitý humor a schopnosť vytvárať metaforickú líniu rozprávania v nej ozvláštňuje príbeh mladých študentov hudby zo začiatku sedemdesiatych rokov. V nasledujúcej knihe Úspech má srdce žraloka (2007), ktorá zvíťazila v čitateľskej ankete dvojtýždenníka Knižná revue „Kniha roka 2007“, Jozef Heriban svojským rozprávačským štýlom reaguje na najnovšie trendy zo sveta marketingu a PR. Jeho román Intimita vlkov (2008) sa stal hneď po vydaní bestsellerom. Cez dynamické rozprávanie nabité strhujúcou emotivitou v ňom prináša nielen autentickú správu o živote mužov, ale odkrýva aj ich znepokojujúci pocit osamotenia. Jeho voľným pokračovaním je román Posadnutosť (2009). Téma ľudskej intimity je kľúčová aj v románe Ružový trojuholník (2010) a v poviedkovom románe Schovaný, neschovaný, idem (2011), v ktorých autor opäť potvrdil osobitý zmysel pre humor, dráždivú sexualitu a dynamickú naráciu.

Jozef Heriban napísal rozhlasové hry Da capo al Fine (1979), Diagnóza 300 (1980), HAN 82 (1982), Hlasy pre Máriu (1982), Tak sa usmej (1988), Život na 55 minút (1988), Šach (1990), ktoré získali v mnohých súťažiach a na rozhlasových festivaloch významné ocenenia. Boli uvedené v Česku, Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku a Rakúsku.

Spolu s Jozefom Slovákom napísal scenár k filmu Utekajme, už ide! (1996), ktorý získal Hlavnú cenu Zlatý prim na 9. Festivale českej a slovenskej filmovej veselohry Nové Město nad Metují (1987), Osobitné čestné uznanie na 25. Festivale českých a slovenských filmov v Bratislave (1987) a bol uvedený na medzinárodných filmových festivaloch v Londýne, Štokholme, Corcu, Vevey (1988), Los Angeles, San Franciscu, Seattle, Washingtone, Viedni, Hong Kongu (1989) a inde. Rovnako s Jozefom Slovákom napísal podľa rovnomennej knihy Ladislava Balleka scenár k filmu Južná pošta (1997), ktorý získal Cenu Československého filmu na 26. Festivale českých a slovenských filmov v Brne (1998).

Je spoluscenáristom a spolurežisérom slovensko-amerického koprodukčného filmu Dávajte si pozor! (1991), ktorý bol ocenený Zvláštnou cenou poroty za najlepší prvý film na 15. MFF Cairo, Zlatou cenou na 25. MFF Houston (1992) a Striebornou cenou na 15. MFF Philadelphia (1993).

Spolu s Jozefom Slovákom a Pavlom Jursom napísal, režíroval a produkoval komediálny televízny seriál Bud Bindi, ktorý získal Zlatú cenu na 28. MFF v Houstone (1995), Striebornú cenu na 39. MFF San Francisco (1996) a Čestné uznanie na 19. MFF Philadelphia (1996).

Following the completion of Conservatory in Bratislava in 1973 he graduated from the Faculty of Philosophy of Commenius University, receiving his Master´s degree in Aesthetics and the Slovak language. Over ten years he worked in the Slovak film industry as a script editor, screenwriter and the Head of the feature films. Later he was the Director of Advertising and Head of Public Relations in TV Markiza, and the Director of Public Relations in EuroTel Bratislava. Between 2002 and 2006 he was a member of the Slovak National Council and an observer and a deputy of the European Parliament. Between 2006 and 2008 he was a Director of Marketing in International film festival Bratislava. At present, he is a lecturer at the Faculty of Management and the Faculty of Philosophy of Commenius University in Bratislava and he devotes his time to literature.

He made his literary début with the novel Somebody is Always Whistling at Me (1996), winning the first place at the Literary Fund annonymous contest. The author´s distinctive humour and capability for metaphorical storytelling add a special spice to the story of young student musicians from the early seventies. The next published book Success Has a Heart of the Shark (2007), which was voted for the „Boook of the Year 2007“ in the reader survey of the biweekly Knižná Revue, Jozef Heriban addresses the latest marketing and PR trends employing his distinctive narration. The novel Intimacy of Wolves (2008) became a bestseller immediately after publishing. Its dynamic story full of riveting emotivity gives an authentic account of men´s life, yet uncovering an alarming feeling of male loneliness. The continuation of the story is captured in the novel Obsession (2009). The theme of human intimacy is central in the novels The Pink Triangle (2010) and Come out, come out, wherever you are (2011). Both books underline the author´s distinctive sense of humour, provocative sexuality and dynamic narration.

Jozef Heriban is a co-author of the films Let´s run, he is coming!, The Southern Post, Island of Long Ears and the TV comedy series Bud Bindi, all of which were awarded at prestigious International film festivals (in Cairo, San Francisco, Houston, Philadelphia). His radio dramas Da capo al Fine, Diagnosis 300, Voices for Maria, HAN 82, Life for 55 minutes, Chess, received a number of awards and were broadcasted in Germany, Italy, Poland, Switzerland, Austria and the Czech republic.