Taneski Zvonko

Doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.

*12.3.1980

člen: SC PEN

Štúdium všeobecnej a komparatívnej literatúry ukončil na Filologickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje (2002). V roku 2003 absolvoval študijný pobyt na Univerzite v Perugii (Taliansko). Dizertačnú prácu Metaforické modely obraznosti v poézii Jána Ondruša (školiteľ prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry obhájil v roku 2007 na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu Slovensko-macedónske literárne vzťahy vo vednom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo obhájil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2008). Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie mu v roku 2011 priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa (samostatný vedecký pracovník).

Habilitoval sa na Fakulte cudzích jazykov Univerzity FON v Skopje (2011) v študijnom odbore macedonistika – slovanské jazyky a literatúry, kde pôsobil ako docent v rokoch 2011 – 2014. Od roku 2014 do konca augusta 2015 bol zamestnaný ako vedecký pracovník v Ústave pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde pracoval aj počas rokov 2007 – 2011. Pracoval tiež v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave (2007 – 2008). Na Katedre slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobí od septembra 2015. Vedie prednášky a textové semináre z dejín umeleckého prekladu, medziliterárnych vzťahov a literárnej komparatistiky, z dejín konkrétnych národných literatúr (južnoslovanských) a výberové kurzy macedónskeho jazyka a reálie Macedónska.

Členstvo v redakčných radách a odborných spoločnostiach

člen Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska AOSS

člen Klubu nezávislých spisovateľov Macedónska

člen Európskeho spolku literárnych komparatistov (Réseau européen d´études littéraires comparées / European Network for Comparative Literary Studies)

člen Medzinárodnej asociácie autorov a publicistov (Authors and Publicists International Association) – МАПП / APIA so sídlom v Rige – Lotyšsko

člen Spoločnosti priateľov južných Slovanov v Českej republike

člen Asociácie prekladateľov Macedónska

čestný člen Slovenského PEN centra

člen hlavnej redakčnej rady medzinárodných vedeckých časopisov Konštantínove listy / (od roku 2008) a Art Communication & Popculture – A & P (od roku 2014)

Ocenenia

2015 – Cena rektora Varnenskej univerzity v Bulharsku za „celkovú vedeckú a básnickú tvorbu a za prínos pre udržiavanie slovanskej kultúrnej vzájomnosti“

2013 – Zlatá medaila „Poet Laureat“ za básnickú tvorbu v Manile – Filipíny

2012 – Cena „Zlaté pero“ za najlepší preklad roka (za preklad románu Dušana Mitanu Patagónia do macedónčiny)

2009 – Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za publikačné aktivity vo vydavateľstve UKF a v domácich vydavateľstvách a periodikách

1999, 2000, 2001 – Cena pre mladých filológov „Blaže Koneski“ v Skopje

1995 – Cena C.R.I.C pre mladých umelcov z oblasti stredomoria a balkánskych krajín v Regio Calabrie v Taliansku

Viac informácií: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zvonko_Taneski

Publikačná činnosť: zoznam publikácií UK

Staršia publikačná činnosť: link (pripojený Word dokument)

Miestnosť: G 214

Klapka: 154

E-mail: taneski@uniba.sk, zvonko.taneski@gmail.com