30. výročie: Slovenské Centrum PEN udelilo ocenenia (fotogaléria)

Slovenský PEN KLUB slávil 11. 12. v Zichyho paláci 30. výročie od založenia v podobe, akú má dnes. V redukovanej podobe bol totiž súčasťou Českého PEN od dvadsiatych rokov 20. storočia.

Súčasný prezident SC PEN, básnik Milan Richter koncipoval v dlhej príprave osláv spolu s výborom a špeciálne s organizačným výborom (A. Hykisch, Ireney Baláž, L. Volko a O. Gluštíková) priebeh jednodňovej slávnostnej udalosti, ktorá mala, ako je v PEN klube zvykom, pracovný a slávnostný ráz.

K pracovnému programu patril okrúhly stôl v seminárnej sále Zichyho paláca so siedmimi prezidentmi zahraničných PEN klubov, ktorí prijali pozvanie do Bratislavy (zúčastnili sa: český, maďarský, slovinský, nemecký, ukrajinský a rakúsky PEN klub). Do diskusie o diverzite jazykov a perspektíve jednotlivých literatúr sa zapojili aj domáci členovia.

Večer sa konalo v obradnej sieni Zichyho paláca slávnostné zasadnutie. Soirée uviedli zdravice jednotlivých PEN klubov, referát A. Hykischa o histórii SC PEN od jeho počiatkov, kde uviedol aj neprítomných zakladateľov (prítomní boli z nich len referujúci A. Ferko).

Program pokračoval udelením uznaní a medailí PEN bývalým prezidentom SC PEN, ktorí dodnes pre organizáciu aktívne pracujú (A. Hykisch, M. Bátorová, I. Baláž, L. Volko, J. Heriban).

SC PEN vykazuje už roky enormnú literárnu a politickú činnosť, tým, že sa zúčastňuje medzinárodného programu aktívnymi príspevkami do programov Medzinárodného PEN na svetových kongresoch, ale aj národných stretnutiach. Ide vždy o referáty na aktuálne politické témy a o čítania slovenskej literárnej tvorby.

Želám Slovenskému PEN KLUBU, aby jeho členovia obhajovali aj naďalej ľudské práva a slobodný prejav, aby sa stretávali so zástupcami inonárodných PEN klubov v umeleckej oblasti, v bratskej zhode a priateľstve!

prof. Mária Bátorová

 

image00044

IMG_20191211_170037_2

image00037

image00052

image00056

image00022

30 V SC PEN všetci