Aktuálne Stanovy Slovenského centra PEN

Stanovy Slovenského centra PEN

  

1)  Názov a sídlo organizácie

 

 1. Názov organizácie: Slovenské centrum PEN so sídlom na Laurinskej č. 2; 811 01
 2. Občianske združenie Slovenské centrum PEN s rokovacím jazykom slovenským je samo- statnou súčasťou International PEN, ktorý sídli v Londýne. PEN International je medziná- rodná organizácia básnikov, prozaikov, dramatikov, esejistov, prekladateľov, editorov, literár- nych kritikov, ktorí sa vo všetkých krajinách sveta združujú na obranu slobody prejavu a podporu literatúry.

 

2)  Činnosť organizácie

 

 1. Slovenské centrum PEN je združenie slovenských slovesných tvorcov, ktorí sa snažia nadvä- zovať styky s členmi i organizáciami s podobným zameraním na Slovensku i v zahraničí. SC PEN dosahuje tento cieľ účasťou na medzinárodných stretnutiach spisovateľov, presadzujú- cich slobodu prejavu, propagáciou tohto základného ľudského práva a organizáciou kultúrno- spoločenských podujatí, autorských čítaní, literárnych večerov, besied s čitateľmi, se- minárov, konferencií, kolokvií, medzinárodných kongresov venovaných obrane slobody slo- va a slovenskej, európskej i svetovej literárnej tvorbe. SC PEN za účelom splnenia svojich cieľov vyvíja aj vydavateľskú činnosť a organizuje vzdelávacie aktivity.
 2. Členovia sa zároveň zúčastňujú na podobných podujatiach PEN International v zahraničí.
 3. Pôsobnosť SC PEN sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. SC PEN so sídlom v Bratislave zriaďuje na podporu svojej činnosti aj pobočky v iných mestách.

 

3)  Členstvo v organizácii

 

 1. Riadnymi členmi SC PEN sú predovšetkým slovenskí slovesní tvorcovia, teda spisovatelia (básnici, prozaici, dramatici, esejisti, prekladatelia, editori, literárni kritici), ale aj slovesní tvorcovia iných národností žijúcich na Slovensku, ktorí uznávajú zásady Charty PEN Interna- tional a môžu sa preukázať uznanou činnosťou vo svojom O prijatí nových členov roz- hoduje Výbor, ktorý nie je povinný zdôvodňovať zamietavé stanovisko. Výbor je oprávnený ponúknuť členstvo osobnostiam, ktoré považuje za uznávané vrátane zahraničných autorov. V prípade záujmu o členstvo treba predložiť písomnú prihlášku s menom, adresou a literárnou kvalifikáciou kandidáta. Súčasťou žiadosti je písomný súhlas s Chartou PEN s vlastnoručným podpisom kandidáta. Prihlášku musia podporiť aspoň dvaja členovia, ktorí kandidáta osobne poznajú a zaručujú sa za jeho literárne a občianske kvality. Kandidát sa prijme za člena, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina členov Výboru za prítomnosti najmenej dvoch tretín jeho členov. Ak Výbor kandidatúru neprijme, kandidát sa po roku môže znovu uchádzať o člen- stvo. Riadny člen SC PEN má právo zapájať sa do práce organizácie, na Valnom zhromaždení SC PEN voliť a byť volený do všetkých funkcií SC PEN. Riadni členovia SC PEN vytvárajú členskú základňu, ktorú Výbor SC PEN eviduje a pravidelne (každoročne) aktualizuje. Takisto vedie evidenciu čestných členov a čestných prezidentov/predsedov.
 2. SC PEN môže akceptovať aj kolektívne členstvo v prípade organizácií a združení, ktoré výz- namne prispievajú k jeho činnosti. Ide o symbolické členstvo bez individuálnych povinností a práv a bez nutnosti platiť individuálny členský príspevok.
 3. Žiadateľ o členstvo môže byť prijatý aj ako čakateľ. Za ten čas neplatí členské príspevky a po- dieľa sa na činnosti SC PEN podľa rozhodnutia Výboru. Čakateľ nemá právo voliť a byť vole- ný do Výboru SC PEN.

 

4)  Členské príspevky

 1. Výšku ročných príspevkov každoročne stanoví na návrh Výboru Valné zhromaždenie. Ak riad- ny člen nezaplatí príspevok do mesiaca po prijatí, jeho členstvo sa automaticky stáva neplat- ným. Ak člen podá vysvetlenie, ktoré Výbor uzná za dostatočné a príspevok dodatočne (do troch mesiacov) uhradí, členstvo sa mu obnoví.
 2. Členské príspevky na bežný rok musia riadni členovia zaplatiť vždy najneskôr do konca apríla kalendárneho roku. Po tomto termíne zaniká členstvo v SC PEN. Výbor je však oprávnený znovu prijať člena, ktorý dostatočne vysvetlí oneskorenú platbu príspevku.

 

5)  Práva a povinnosti členov

 

 1. Riadni členovia SC PEN majú právo voliť a byť volení. Zároveň majú právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach i aktivitách a z poverenia Výboru zastupovať centrum na domácich a zahraničných podujatiach.
 2. Všetci členovia sú oprávnení používať miestnosti a zariadenia centra, ak súvisia s plnením cie- ľov centra a ak svoj úmysel vopred oznámia Výboru.
 3. Riadni členovia SC PEN sú v súlade s čl. 4 povinní načas platiť členské príspevky, plniť pro- gramové ciele SC PEN, zachovávať jeho dobré meno a dbať na česť i vážnosť organizácie.

 

6)  Zánik členstva

 

 1. Ak je činnosť a správanie člena SC PEN v rozpore s poslaním organizácie, ak zámerne roz- širuje nepodložené informácie o organizácii alebo jej členoch, ak svojím správaním vrhá zlé svetlo na celú organizáciu, Výbor má právo rozhodnúť o pozastavení členstva v organizácii.
 2. O vylúčení člena rozhoduje na základe návrhu Výboru Valné zhromaždenie tajnou voľbou. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na čl. 4 týchto Stanov.
 3. Zánik členstva môže zapríčiniť nezaplatený členský príspevok podľa čl. 4, smrť člena alebo vlastné rozhodnutie rezignovať na členstvo v SC PEN listom adresovaným prezidentovi a ta- jomníkovi SC PEN, čím však nezanikajú jeho prípadné hospodárske, finančné záväzky.

 

7)  Valné zhromaždenie

 

 1. Najvyšším orgánom centra je Valné zhromaždenie, ktoré zvoláva Výbor najmenej raz ročne písomnou pozvánkou aspoň desať dní pred termínom jeho konania. Právo zúčastniť sa na Valnom zhromaždení a právo voliť má každý riadny člen SC PEN. Toto právo nemožno po- stúpiť inej (náhradnej) osobe.
 2. Zasadnutie Valného zhromaždenia môžu iniciovať aj riadni členovia SC PEN, keď najmenej jedna tretina všetkých platných členov členskej základne SC PEN požiada jednotlivo a pí- somnou formou členov Výboru o jeho Výbor SC PEN musí zvolať Valné zhromaž- denie do desiatich dní od doručenia takejto výzvy, pričom jeho organizáciou môže poveriť ktoréhokoľvek člena Výboru počnúc prezidentom, viceprezidentom, tajomníkom alebo čle- nom Výboru.
 3. Valné zhromaždenie musí vytýčiť stratégiu činnosti SC PEN v nasledujúcom volebnom ob- dobí, zvoliť svojich zástupcov do jednotlivých organizačných zložiek SC PEN vrátane svojho prezidenta, preskúmať a schváliť činnosť Výboru, rozhodnúť o zmluvách, o zmene Stanov SC PEN aj o zániku organizácie. Do jeho kompetencie spadajú aj koncepčné otázky pôso- benia SC PEN.
 4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti minimálne dvojtretinovej väčšiny členov. Zároveň sa stáva uznášaniaschopným po tridsiatich minútach od oficiálneho začiatku, ak je prítomná najmenej jedna štvrtina členskej základne, ktorá následne rozhoduje o všet-

 

kom okrem otázok majetkových pomerov a zániku organizácie, pri ktorých sa vyžaduje dvojtretinová účasť. Valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prí- tomných členov.

 1. Valné zhromaždenie volí na štvorročné obdobie Revíznu a kontrolnú komisiu – troch členov SC PEN, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu. Komisia na výzvu Výboru kontroluje hos- podársku činnosť organizácie a výsledky svojich zistení predkladá nasledujúcemu Valnému zhromaždeniu.
 2. Návrhy na zmenu Stanov SC PEN musí člen alebo skupina členov podať Výboru v písomnej forme najneskôr jeden mesiac pred termínom konania Valného zhromaždenia. V opačnom prípade sa ich schvaľovanie posúva na najbližšie Valné zhromaždenie SC PEN.

 

8)  Výbor

 

 1. Vedením organizácie v období medzi pravidelnými ročnými Valnými zhromaždeniami je po- verený Výbor, ktorý sa skladá z nepárneho počtu minimálne siedmich a maximálne deviatich členov vrátane prezidenta podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia, ktoré volí členov Vý- boru tajným hlasovaním väčšinou hlasov na štyri roky. Po eventuálnom predčasnom ukon- čení funkcie niektorého z členov Výboru má Výbor právo kooptovať do najbližšieho Valného zhromaždenia náhradníka s najvyšším počtom hlasov dosiahnutých na predchádzajúcom Valnom zhromaždení alebo v odôvodnených prípadoch z členov SC PEN. Voľbu riadneho člena Výboru môže vykonať len Valné zhromaždenie v najbližšom možnom termíne.
 2. Výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina členov. Uznesenia Výboru musí schváliť väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov členov Výboru rozhoduje hlas prezidenta, v prípade jeho neprítomnosti predsedajúci člen Výboru, ktorým sa následne stáva viceprezident, tajomník alebo člen Výboru zvolený ad hoc.
 3. Výbor volí zo svojich členov na určité úlohy zvláštne komisie či rady, ktoré sa za svoju čin- nosť zodpovedajú Výboru.

 

9)  Voľba prezidenta SC PEN

 

 1. Návrh na prezidenta SC PEN podáva Výboru riadny člen alebo skupina riadnych členov naj- neskôr sedem dní pred konaním Valného zhromaždenia. Prezidenta priamo volia všetci riadni členovia SC PEN v tajnom hlasovaní na štvorročné volebné obdobie. Prezident môže vyko- návať funkciu dve po sebe idúce volebné obdobia. V odôvodnených prípadoch aj dlhšie ako dve volebné obdobia pod podmienkou, že každý nasledujúci rok ho vo funkcii potvrdí Valné zhromaždenie. Pred vykonaním voľby sa každý kandidát na prezidenta verejne vyjadrí, či sú- hlasí so svojou kandidatúrou, lebo mu nemožno uprieť právo vystúpiť a zverejniť svoje zá- mery ako budúceho prezidenta SC Prezidentom SC PEN sa stáva kandidát s najvyšším počtom právoplatných hlasov. Ak v procese voľby dôjde k zhodnému počtu hlasov, do opa- kovanej voľby postupujú všetci kandidáti, ktorí získali rovnaký najvyšší počet hlasov pri prvom hlasovaní. Ak ani po druhom hlasovaní nemožno zvoliť prezidenta, prechádza táto právomoc na novozvolený Výbor, ktorý má právo navrhnúť a zvoliť nového prezidenta.
 2. Voľba prezidenta prostredníctvom Výboru sa koná na jeho prvom zasadnutí, pričom sa vyža- duje účasť minimálne dvoch tretín členov Výboru. Voľba vstúpi do platnosti, ak kandidát získa prostú väčšinu hlasov z prítomných členov Výboru.
 3. V prípade, že Výbor zvolí prezidenta, ktorý nie je jeho členom, počet jeho členov sa v zmysle zachovania nepárneho počtu následne zvýši o ďalšieho člena, dočasne zvoleného do najbliž- šieho Valného zhromaždenia.
 4. V prípade, že prezident odstúpi v období medzi Valnými zhromaždeniami, Výbor je oprávne- ný zopakovať voľbu podľa predchádzajúcich krokov. Takto zvolený prezident má funkčné obdobie obmedzené do najbližšieho Valného zhromaždenia.

 

 1. Výbor má právo rozhodnúť, že sa neuskutoční voľba nového prezidenta. Vtedy vznikne Vý- boru povinnosť pravidelne prizývať čestných prezidentov, ktorí nemajú právo voliť, ale môžu sa aktívne zúčastňovať na práci Výboru.
 2. Rovnakým spôsobom sa vo Výbore volí na štvorročné funkčné obdobie aj viceprezident, ta- jomník a pokladník.

 

 

10)  Štatutárne zastupovanie

 

 1. Organizáciu navonok reprezentuje Písomnosti a oznámenia SC PEN, ako aj komu- nikáciu organizácie navonok i s členskou základňou podpisuje a obstaráva prezident a z jeho poverenia viceprezident alebo tajomník.
 2. Právo nakladať s bankovým účtom má prezident a pokladník. Dve pečiatky organizácie uschováva zvlášť prezident a tajomník.

 

 

11)  Správanie členov a zmierovací súd

 

 1. Zneužívať písomnú alebo elektronickú komunikáciu na osobné útoky, osočovanie a šírenie nepravdivých informácií je v príkrom rozpore s etikou združovania.
 2. Ak sa z hľadiska záujmov SC PEN uzná správanie niektorého z členov SC PEN podľa mienky Výboru alebo desiatich členov SC PEN za škodlivé, Výbor hlasovaním kvalifiko- vanej väčšiny rozhodne, či dotyčnému členovi nepozastaví členstvo do najbližšieho Valného zhromaždenia, ktoré neskôr hlasovaním rozhodne o vylúčení, resp. uvalení inej sankcie.
 3. Všetky spory medzi členmi ohľadne činnosti SC PEN sa predkladajú Zmierovaciemu súdu, ktorý Výbor SC PEN vytvorí z piatich členov, pričom každá strana sporu si určí dvoch a Vý- bor jedného zástupcu. Z piatich členov Zmierovacieho súdu sa žrebom zvolí predseda. Zmierovací súd musí písomne predložiť svoje rozhodnutie najbližšiemu Valnému zhromaž- deniu, ktoré o ňom hlasuje s konečnou platnosťou podľa bežného hlasovacieho postupu.

 

12)  Informovanosť členskej základne

 

 1. Členská základňa sa pravidelne informuje o činnosti organizácie buď klasicky prostredníc- tvom tlačových správ a listov, alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky, resp. e- mailov. Spôsob kompetencií určí Výbor na svojom prvom zasadnutí. Žiaden člen nemá právo v mene SC PEN a mimo Výboru vydávať komuniké a verejné vyhlásenia.
 2. Každý člen SC PEN je oprávnený podávať na Výbor svoje žiadosti a výzvy, ktorými sa ná- sledne musí na najbližšom zasadnutí zaoberať. Každý člen má právo na odpoveď.

 

13)  Čestné členstvo

 

 1. Výbor má právo udeľovať čestné členstvo v SC PEN. Čestným členom Slovenského centra PEN sa môže stať význačný zahraničný slovesný tvorca, resp. významná osobnosť kul- túrneho a spoločenského života na Slovensku a v zahraničí, podporujúca ciele Charty PEN International. Tento titul môže udeliť svojim rozhodnutím aj Výbor výnimočne aktívnym členom SC PEN.
 2. Čestní členovia nemajú právo voliť a byť volení.

 

14)  Zánik organizácie

 

 1. SC PEN zanikne, ak o jeho zániku rozhodne Valné zhromaždenie, zvolané zvlášť s týmto cie- ľom. Na Valnom zhromaždení musia byť prítomné aspoň dve tretiny riadnych členov. O záni- ku Slovenského centra PEN rozhoduje Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítom- ných, zároveň rozhoduje, ako sa naloží s majetkom organizácie, a určí z radov členov SC PEN minimálne dvoch vykonávateľov tohto rozhodnutia. Majetok združenia sa môže v prí- pade likvidácie použiť len na všeobecne prospešné ciele a činnosti podobné cieľom likvi- dovaného združenia alebo na charitu.
 2. Toto znenie stanov bolo schválené Valným zhromaždením SC PEN dňa 15. januára 2024. Prijatím a nadobudnutím platnosti týchto Stanov Slovenského centra PEN sa nahrádzajú do- terajšie Stanovy SC PEN v znení schválenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 3. decembra 2015.

 

 

 

V Bratislave dňa 15. januára 2024