Nový prezident SC PEN Branislav Slyško zvolený

Tesne pred vyjdením nových nariadení o prísnom dodržiavaní ochranných pravidiel proti vírusu covid-19 sa 17. 9. 2020 konalo Valného zhromaždenia SC PEN. Zišlo sa nás pomerne veľa, asi preto, že sme sa dávno spolu nevideli, a určite preto, že bolo potrebné zvoliť nového prezidenta SC PEN. Milan Richter, ktorého aktivity na čele našej organizácie boli enormné, veľmi obetavé a nezištné, otvorené pre všetkých členov rovnako, avizoval už na jar t.r. , že sa zo zdravotných a pracovných dôvodov vzdá na najbližšom VZ svojho postu.

Valné zhromaždenie si po schválení programu uctilo minútou ticha pamiatku zosnulých členov SC PEN: P. Branka, J. Čomaja, V. Jablonického, M. Bančeja a I. Stadruckera).

Ďalej sa VZ nieslo v znamení odovzdávania Ceny SC PEN. Porota pracovala v zložení: M. Bátorová (predsedníčka), R. Bojničanová a J. Tazberík. Posudzovala 14 kníh s vročením 2019 od desiatich členov SC PEN (3 knihy V. Benkovej, po 2 knihy I. Čičmanca a E. Ondrejičku). Porota udelila cenu a štyri prémie. Cena SC PEN – Milan Richter: Storočie, kruté stoočie (Ikar 2019). Prémie: 1. Viera Benková: Z aromatického literárneho záhonu (Báčsky Petrovec, MOMS 2019), 2. Jozef Slovák: Päť minút ticha pre stradivárky (Slovenské centrum PEN 2019). Zuzana Cigánová: Všetko, čo viem (Vyd. Spolku slovenských spisovateľov 2019). Erik Ondrejička: Happygramy (Petrus 2019). Odmenení autori (ku ktorým sa pripojili komentármi ostatní členovia) povedali krátke komentáre k oceneným dielam. (Za J. Slováka J. Heriban).

VZ pokračovalo pracovným programom: M. Richter prečítal Správu o činnosti SC PEN za rok 2019 a za 8 mesiacov r. 2020, upozornil na nepravidelné platenie členského príspevku a na sankcie podľa Stanov SC PEN. Informoval, že pred Valným zhromaždením sa Výbor uzniesol opätovne prijať za členov SC PEN tých, ktorí si nesplnili povinnosť a nezaplatili členské do konca apríla t.r., ale urobili tak do termínu VZ.

Š. Kuzma prečítal za Kontrolnú a revíznu komisiu správu k hospodáreniu a financiám SC PEN za r. 2019 a 2019, vrátane grantov FPU.

Voľba nového prezidenta SC PEN sa konala pol roka pred uplynutím 4-ročného mandátu M. Richtera, ktorému členovia vyjadrili svoju vďaku za jeho neúnavnú a pre SCPEN veľmi prospešnú prácu. Doterajší Výbor SC PEN ostáva zatiaľ v tom zložení, v akom bol v januári 2017 zvolený: A. Hykisch, J. Heriban, M. Bátorová, I. Baláž, M. Demák, M. Richter. Dvaja členovia výboru (J. Tazberík a E. Ondrejička) majú pozastavené členstvo, pretože pracujú v komisiách FPU.

 

Do voľby prezidenta SC PEN bol prihlásený jediný kandidát: Branislav Slyško. Jeho kandidatúru podporilo v tajnom hlasovaní 17 prítomných členov SC PEN plus 7 členovia, ktorí poslali svoje splnomocnenia mailom M. Richterovi, M. Bátorovej a Š. Kuzmovi hlasovať v prospech B. Slyška. Hlasovania sa zdržal B. Slyško

 

Valné zhromaždenie SC PEN zvolilo 25 hlasmi za nového prezidenta Slovenského centra PEN Branislava Slyška.

PhDr. Mgr. art. Branislav Slyško

Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava

branislav.slysko@gmail.com

číslo mobilu: 0915 990646