Bátorová Mária

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

*19. október 1950, Trenčín

členka: SC PEN, Klubu nezávislých spisovateľov, SSS, ÖESV, ICLA

Literárna vedkyňa, akademička Učenej spoločnosti Slovenska, komparatistka, germanistka, slavistka, spisovateľka, prozaička, poetka, esejistka, publicistka a vysokoškolská pedagogička.

Profesorka Mária Bátorová je popredná slovenská literárna vedkyňa, ktorá vo svojich monografiách a štúdiách reflektuje problematiku tabuizovaných tém slovenskej literárnej histórie 20. storočia, novou komparatistickou metódou pomenúva miesto slovenskej literárnej moderny v kontexte európskej literárnej moderny a zaoberá sa aj súčasnou slovenskou a nemeckou literatúrou a kultúrou. Knižne mohla publikovať až po roku 1989. v rokoch 1995 – 1998 prednášala ako hosťujúca docentka na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. V Ústave svetovej literatúry SAV viedla 15 rokov doktorandské štúdium. Od r. 2011 prednášala aj na PFUK v Bratislave. V SAV iniciovala edíciu prekladov vedeckej literatúry v rámci vo Vyd. VEDA SAV v spolupráci s Peter Lang,  založila a viedla Kabinet Dionýza Ďurišina pre komparatistické štúdie na Ped. F UK. Známa je aj ako autorka umeleckej literatúry, v ktorej ako jedna z prvých v novele Zvony v kameni, ocenenú kanadskou Cenou Hronský ´92, zobrazila udalosti Nežnej revolúcie (november 1989). Diela Márie Bátorovej (beletria: 10, z toho 2 po nemecky; vedecké monografie: 9 z toho 2 v cudzom jazyku) boli celé alebo čiastočne preložené do 17 jazykov a ocenené mnohými vedeckými a literárnymi cenami. 

Štúdiá a vzdelanie

Mária Bátorová základnú a strednú školu vychodila v Čadci, kde aj zmaturovala (1969). V rokoch 1969 – 1974 študovala germanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite Martina Luthera v Halle v Nemecku (1973/74). Hodnosť doktorky filozofie (PhDr.) dosiahla na Katedre germanistiky FiF UK v Bratislave po rigoróznom pokračovaní roku 1977 (rigorózna práca: Das Leben und Werk von Nelly Sachs – Život a dielo Nelly Sachsovej). Vedeckú hodnosť kandidátky vied (CSc.) obhájila roku 1988 kandidátskou dizertáciou o literatúre a kultúre vojnového obdobia na Slovensku (knižne: Roky úzkosti a vzopätia. Bratislava: Causa editio, 1992). V r. 1995 – 1998  prednášala ako hosťujúca docentka na Univerzite v Kolíne n/Rýnom. Na docentku (doc.) sa habilitovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2000 (habilitačná práca: Duchovné konštanty slovenskej literatúry 20. storočia). Vedeckú hodnosť doktorky vied (DrSc.) obhájila v Ústave svetovej literatúry SAV Bratislava v roku 2001 (doktorská dizertácia – knižne: Jozef Cíger-Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2000; doplnené a prepracované v nemčine: Bátorová, M.: J. Cíger-Hronský und die Moderne. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang Verlag, 2004). Profesorské konanie absolvovala a titul profesorky (prof.) získala roku 2006 na Masarykovej univerzite v Brne (knižne: Bátorová, M.: Paradoxy Pavla Straussa. Bratislava: Petrus, 2006). Ďalšiu výskumnú tému o diele Dominika Tatarku ukončila vedeckou monografiou k jeho storočnici Dominik Tatarka slovenský Don Quijote. Sloboda a sny. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 244 s. (50 príloh archívnych dokumentov). Anglická verzia: Dominik Tatarka: The Slovak Don Quixote (Freedom and Dreams). Wien: Peter Lang Edition, 2015. 220 s. ISBN 978-3-631-66840-5. Dvojjazyčná teoretická práca o možnostiach interpretácie literárneho diela na základe konkrétneho textu a kontextov vyšla v roku 2022: Kontexty a komparatistika v literárnej vede (model interpretácie alternatívneho umenia) Contexts and Comparison in Literary Studies (A Model of Interpretation of alternative Art), 2 recenzenti, 262 strán, Bratislava: Veda 2022.