Ferenčuhová Bohumila

Narodená 5. 2. 1947, Martin

Ocenenia :
Medaila M. R. Štefánika, Ústredný výbor slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
číslo matriky 1063, udelená v r. 1999.
Cena Slovenskej akadémie vied za dielo Slovensko v 20. storočí 3. V Medzivojnovom
Československu 1918 – 1939. Bratislava : Veda, Vydavateľstvo SAV 2012, ISBN 978-80-
224-1199-8.
Významná osobnosť SAV v roku 2017
Cena Literárneho fondu, Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021 v kategórii
spoločenských a humanitných vied za dielo Bohdan Pavlů : politická biografia 1883 – 1938.
Bratislava : Veda 2021, ISBN 97880222418850.
Cena Milana Hodžu za bádanie o živote a diele osobností slovenskej politiky, za prínos vo
výskume československej zahraničnej politiky a jeho medzinárodnú prezentáciu. Dňa 25. júna
2022 udelil predseda Organizačného výboru dní Milana Hodžu a predseda vlády SR.
Francúzska republika, minister štátneho vzdelávania, vysokého školstva a výskumu dekrétom
predsedu vlády z 28. júla 2006 menoval Bohumilu Ferenčuhovú –Kušnierikovú Chevalier
dans l’Ordre des Palmes académiques za služby preukázané francúzskej kultúre.
Francúzska republika, minister štátneho vzdelávania, vysokého školstva a výskumu dekrétom
predsedu vlády z 8. januára 2014 povýšil pani Bohumilu Ferenčuhovú –Kušnierikovú na
Officier dans l’Ordre des Palmes académiques za jej zaangažovanosť na zvýšení francúzsko-
slovenskej spolupráce v oblasti humanitných vied.
Francúzska republika, Prezident Francúzskej republiky, Veľmajster Štátneho radu Za zásluhy
dekrétom z 20. novembra 2020 menoval pani Bohumilu Ferenčuhovú rod. Kušnierikovú
vedúcu vedeckú pracovníčku Historického ústavu SAV, odborníčku na dejiny diplomacie
a medzinárodné vzťahy v 19. a 20. storočí za Officier dans l’Ordre national du Mérite
(Dôstojník štátneho radu Za zásluhy)
Vzdelanie a kvalifikácia :
2012 – Členka Učenej spoločnosti SAV, akademička UčSS
2011 – DrSc.
2008 – Vedúca vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV
1999 – 2016 vedúca oddelenia prvej polovice 20. storočia v HÚ SAV

1993 – samostatná vedecká pracovníčka HÚ SAV
1989 – vedecká pracovníčka HÚ SAV Ústav historických vied SAV
1989 – CSc. Dizertácia: Sovietske Rusko a formovanie Malej dohody. K dejinám
medzinárodných vzťahov v strednej Európe v rokoch 1917-1924, obhajoba 1. 6. 1989.
1987 – PhDr. – doktorát z pedagogiky a vyučovania dejepisu, Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave.
1974-1978 – Samostatná vedecká príprava v Ústave dejín európskych socialistických krajín
SAV v Bratislave
1970-1971 Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, magisterský seminár u prof. Rogera
Portala (Institut d’Etudes slaves) 8 mesiacov
1969-1970 Institut des professeurs du français à l’étranger, Paris Censier : Diplôme du
français supérieur
1969-1970 École normale supérieure, boulevard Jourdan Paris (stáž 8 mesiacov)
1965-1971 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, štúdium histórie a francúzskeho
jazyka a literatúry.
Jazykové znalosti :
Francúzština, angličtina, ruština (čítam po poľsky a vo viacerých slovanských jazykoch),
nemčina, taliančina.
Vedecká charakteristika :
Výskum dejín 19. a 20. storočia, medzinárodných vzťahov a medzinárodnej ochrany menšín.
Skúsenosti pri aplikácii Rámcovej dohody na ochranu národnostných menšín.
2003 – Výbor ministrov Rady Európy ma zvolil do zoznamu kandidátov expertov vhodných
pracovať v Konzultatívnom výbore Rámcovej dohody na ochranu národnostných menšín
2003 – 2005 Účasť na štátnom výskumnom programe 028. Národ, národnosti a etnické
skupiny v procese transformácie spoločnosti.
2006 – 2010 Comité Consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités
nationales (CC FCNM) pri Rade Európy (Strasbourg), členka
Členka pracovných skupín sledujúcich aplikáciu FCNM v Azerbaidžane, Albánsku,
Moldavsku a Nizozemsku.
Aktívna účasť na monitorovacích seminároch uplatňovania Rámcovej dohody na
Slovensku (Bratislava, Šamorín)
2006 – 2013 – výskum v oblasti medzinárodnej ochrany menšín. Publikovanie práce
Spoločnosť národov a menšinový problém v strednej Európe. In Historické štúdie. 47.
Bratislava: Veda 2010, 117 p. ISBN 978-80-224-1118-9) a 23 kapitol a štúdií na túto tému.
Iné vedecké a odborné aktivity :
2011 – 2016 Predsedníčka Slovenského národného komitétu historikov
1990 – 2022 Organizátorka pravidelných vedeckých kolokvií slovenských, francúzskych
a českých historikov konajúcich sa striedavo v Paríži, Bratislave a v ČR (Praha, Pardubice).
Od roku 2001 predsedníčka slovenskej sekcie tejto spolupráce.
1995 – 2015 Association de l‘histoire contemporaine de l‘Europe (Genève, Strasbourg),
členka

1994 – doteraz Commission of history of international relations Milano, Paris členka,
2000 -2022 členka vedenia (bureau) Commission of history of international relations
2001-2007, Členka VEGA (Komisia 14 – história) 1998 – 2016 Vedúca sekcie všeobecných
dejín SHSo
2001-2016 členka výboru Slovenskej historickej spoločnosti (SHS)
1998 – 2016 Vedúca sekcie všeobecných dejín SHS
1994-2000 členka redakčnej rady Revue d´Europe centrale (Strasbourg,) V r. 2000 Revue
prestala vychádzať
1990 – 2000 členka redakčnej rady Slovanské štúdie (Bratislava).
Pedagogická charakteristika :
2005 – 2012 garantka doktorandského štúdia v študijnom programe 2.1.8 všeobecné dejiny na
FiF UK v Bratislave.
2002 – pozvaná profesorka na Université Strasbourg III, program DEA Connaissance de
l´Europe centrale contemporaine sur L’histoire de la Slovaquie (Poznanie súčasnej strednej
Európy. Slovensko).
1998 (marec) – pozvaná profesorka na Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
1994-2002, Université Robert Schuman Strasbourg, Francúzsko, poverená prednáškami
v programe univerzitného diplomu Connaissance de l´Europe centrale contemporaine.
L’histoire de la Slovaquie. 10 hodín ročne.
1996 – 1997 Filozofická fakulta UK v Bratislave, voliteľné prednášky Francúzsko a stredná
Európa od Francúzskej revolúcie do súčasnosti.
1994 – pozvaná profesorka Michigan University, Ann Arbor USA.
Výsledky univerzitného štúdia 3. cyklu (školiteľka B. Ferenčuhová) :
Celkovo : Moji 6 doktorandi (2 CSc et 4 PhD) ukončili štúdium úspešnou obhajobou
dizertácií; všetci dnes pôsobia na slovenských univerzitách ako docenti alebo v SAV ako
vedeckí pracovníci. Jeden z mojich doktorandov Michal Kšiňan študoval v co-tutelle
s parížskou Sorbonou pod dvojitým vedením, druhým školiteľom bol prof. Antoine
Marès
Bola som oponentkou PhD. prác mnohým študentom na Slovensku i v zahraničí (najmä vo
Francúzsku a Českej republike.)
Bola som pozvaná do komisie na obhajobu dizertácie na získanie kvalifikácie Directeur de
recherche (vedúci vedecký pracovník) na Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne (kandidát
Etienne Boisserie, odborník na dejiny Slovenska a strednej Európy).
Publikované práce : Zoznam https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-
user&user_no=1510&action=publications
Ukážky prác https://sav.academia.edu/BohumilaFeren%C4%8Duhov%C3%A1
Počet citácií (neúplný) 695
Počet vedení národných a medzinárodných projektov: 16