Labík Ľudovít

*19. február 1957, Prešov

Publicista v oblasti filmovej vedy, dlhoročný pedagóg na VŠMU v Bratislave a FMK UTB Zlín v ČR. Autor umelecko-odbornej filmovej literatúry, mnohých odborných článkov a prednášok doma aj v zahraničí, súvisiacich s literárnou prípravou filmových diel.

V profesionálnych životopisoch na WEB stránke

https://www.avfx.sk/pedagog/ludovit-labik-prof-mgr-artd

https://orcid.org/0000-0002-5539-2385

dominujú domáce a zahraničné dramaturgické spolupráce, autorská strihová spolupráca na mnohých aj zahraničných projektoch o.i. ocenených v USA. Ako zakladateľ a v súčasnosti vedúci Ateliéru Vizuálnych efektov a neskôr zakladateľ aj Herného dizajnu na FTF VŠMU v Bratislave spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami, pripravuje, vedie a spolupodieľa na domácich a medzinárodných grantoch, bol a je členom v množstve filmových festivalových komisií, je autorom vedeckej a publikačnej činnosti.

Štúdiá, vzdelanie, aktivity.

Strednú školu absolvoval v Prešove, kde aj zmaturoval (1977). Po roku strávenom v Slovenskej televízii v Košiciach študoval strihovú filmovú a televíznu skladbu na Filmovej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (FAMU, 1978 – 1982). Štúdium ukončil spoluprácou na prvom školskom diplomovom projekte realizovaným novo presadzujúcimi videotechnológiami. Tie následne presadzoval aj v Slovenskej filmovej tvorbe Koliba v Bratislave (1983-91). Za svoju zlepšovateľskú činnosť v oblasti digitalizácie filmu bol ocenený ministrom kultúry M. Válkom. V rokoch 1989-93 pracoval na zahraničných filmových projektoch v Rusku a Nemecku. Jeho odborná filmovo-publicistická činnosť začala v roku 1986 so začiatkom pedagogickej činnosti na VŠMU v Bratislave. V roku 2001 publikoval monografiu Strihová skladba televíznych žurnalistických žánrov a v roku 2013 Dramaturgiu strihovej skladby: horizontálna a vertikálna štruktúra filmového príbehu, ktorá sa stala odporučenou literatúrou na mnohých umeleckých školách doma ale hlavne v Českej republike. Mnoho ďalších filmovo odborných článkov je spätých s dramaturgickými konferenciami v Opave, ČR a s pôsobením v Katowiciach (Poľsko) v rámci pedagogickej mobility Erasmus. Organizuje konferencie IVGC 2013-2023 so zameraním na tvorbu vizuálnych efektov a herného dizajnu. Tu za účasti účastníkov predovšetkým Portugalska ale aj ďalších 10 krajín Európy prispieva svojimi odbornými reflexiami do nim editovaných Zborníkov publikovaných v anglickom jazyku. Od roku 2006 organizuje a prednáša na Letných školách a Ďalších vzdelávaniach FTF VŠMU. V roku 2001 získal akademický titul ArtD., v roku 2007 pedagogické vzdelanie ukončené habilitačným procesom s titulom Doc. V roku 2013 bol vymenovaný profesorom. Je školiteľom stoviek diplomových prác študentov a vedúcim školiteľom 16+ doktorandov doma a v ČR.