Mišák Peter

Peter Mišák

* 10. september 1950 Ružomberok

Člen: SC PEN, Spolok slovenských spisovateľov

PhDr. Peter Mišák sa narodil 10. 9. 1950 v Ružomberku. Študoval na tamojšej Strednej všeobecnovzdelávacej škole a po maturite pokračoval v štúdiu ma Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, v odbore slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk. Po jej absolvovaní pôsobil ako učiteľ v Liptovských Sliačoch, neskôr nastúpil do martinského Vydavateľstva Osveta ako jazykový, odborný a vedúci odborný redaktor v redakcii odborných učebníc pre stredné zdravotnícke školy; popri učebniciach redigoval aj odborné a vedecké publikácie, monografie a periodiká. Roku 1992 prešiel pracovať do Matice slovenskej ako redaktor a neskôr šéfredaktor Slovenských národných novín. Od roku 2011 pôsobí ako spisovateľ v slobodnom povolaní. Popri vlastnej tvorbe sa venuje redakčnej a zostavovateľskej práci v oblasti beletrie, predovšetkým poézie.

Spolupracuje s  regionálnymi i celoslovenskými periodikami, so Slovenským rozhlasom, pre ktorý napísal sériu vlastivedno-poznávacích čŕt Čriepky (2006 – 2008) z Liptova a Kysúc.

Debutoval básnickou zbierkou Listovanie (1981), po nej nasledovali knižky básní Deň (1988), Soľ v nás (1998), Necelé sonety o láske (2004), Rozhovor na ulici (2009), Stanice (2013) a Rút (2014). Je autorom niekoľkých lexikografických prác – Malý slovník slovenských spisovateľov (2002), Ružomberský literárny kalendár (2012, 2013; v spolupráci s R. Kenderom), zostavovateľom albumu autorov Žilinského kraja Profily I (2005) a Profily II (2008), ako aj zostavovateľom literárneho zborníka autorov Žilinského kraja Skúmať vlastné slová (2000). Vydal zbierku poviedok Pointa smrť (2007) a knihy povestí a rozprávok Povesti z Liptova (2008, v spoluautorstve s P. Vrlíkom). Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch (2012), Rozprávky spod slovanskej lipy (2013), Murárske povesti a príbehy (2015; obidve v spoluautorstve s Petrom Vrlíkom).

Pracoval v mnohých odborných porotách literárnych, ale aj recitačných súťaží a súbehov (napr. Cena Literárneho fondu, Ružomberská literárna prehliadka, Literárny Kežmarok, Jašíkove Kysuce, Chalupkovo Brezno, Vajanského Turiec a i.).

Venuje sa recenzovaniu a písaniu odborných posudkov, predhovorov i doslovov do kníh, ktoré rediguje. Tlačou ich dosiať vyšlo niekoľko stoviek. Jeho asi dvadsať štúdií a portrétov známych slovenských žijúcich i nežijúcich spisovateľov vyšlo v niekoľkých ročníkoch Almanachu Nitra a tematických zborníkoch, ako aj v mesačníku KNIŽNICA. Výsledky výskumu regionálnej literatúry (prevažne na strednom Slovensku) zhrnul do súboru Literárne presahy (rkp. 2005).

Spolupracuje ako lektor s kultúrnymi inštitúciami, školami a knižnicami vo viacerých regiónoch Slovenska, na Žilinskej univerzite pôsobil (20015/16) v Ústave celoživotného vzdelávania (univerzita 3. veku), kde predniesol súbor prednášok Osobnosti slovenskej literatúry (od najstarších čias po súčasnosť).

Za tvorbu získal niekoľko ocenení; Prémiu Paula Rusnaka (cena Svetového kongresu Slovákov) za básnickú zbierku Soľ v nás, ako aj viaceré regionálne a čitateľské ocenenia. Výbery jeho básnických textov boli preložené do ruštiny, bieloruštiny, ukrajinčiny, poľštiny, srbčiny, maďarčiny a angličtiny. Slovenskú republiku reprezentoval na viacerých medzinárodných festivaloch poézie (Varšava, Belehrad).

Je členom (a dlhoročným funkcionárom) Spolku slovenských spisovateľov a členom Slovenského centra PEN.