Peter Moczo

Rok narodenia: 1956

Afiliácia: Geofyzikálny ústav (Ústav vied o Zemi od r. 2015), Slovenská akadémia vied – od r. 1980, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave (FMFI UK) – od r. 2001

Vzdelanie a odborná kvalifikácia: 1980 – ukončenie štúdia fyziky  (diplomová práca zo seizmológie), Matematicko-fyzikálna fakulta,  Univerzita   Karlova,  Praha (MFF UK Praha); 1980 – akademický  titul  RNDr., MFF UK Praha; 1988 – CSc. v geofyzike (kandidátska dizertačná práca zo seizmológie, MFF UK Praha; 1996 – docent v odbore geofyzika (habilitačná práca zo seizmológie), FMFI UK; 1999 – DrSc. v geofyzike (doktorská dizertačná práca zo seizmológie, MFF UK Praha; 2002 – profesor v odbore fyzika, FMFI UK.

Súčasná pozícia: profesor fyziky, garant magisterského študijného programu UK v Bratislave a Univerzity Viedeň Physics of the Earth, garant doktorandského študijného programu Teoretická a matematická fyzika na FMFI UK, člen Vedeckej rady UK, člen Vedeckej rady FMFI UK

Najdôležitejšie súčasné a minulé profesionálne povinnosti: člen Predsedníctva APVV (2022-), predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (2015-2021), predseda Učenej spoločnosti Slovenska (2017-2021), prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium (2015-2019), vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK (2004-2020)

Pracovné pobyty v zahraničí
a) hlavné pozvané pobyty

Kanada, Edmonton, Department of Physics, University of Alberta, 1990-1992, 2 roky, Visiting scientist

Japonsko, Kyoto, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Program promoting the COE (Center of Excellence) research on natural disaster science, 1997-1998, 4 mesiace, Visiting Professor

USA, Santa Barbara, Institute for Crustal Studies, University of California at Santa Barbara, 2000, 4 mesiace, Visiting Scientist

Francúzsko, Grenoble, Laboratoire de Geophysique Interne et Tectonophysique, Université Joseph Fourier, 2004, 4 mesiace, Professeur invité     

  1. b) ostatné pobyty

Francúzsko, Université Joseph Fourier, 1989, 1 mesiac, Taliansko, Rím, Istituto Nazionale di Geofisica, 1990, 1993, 1 mesiac; Kanada, Edmonton, 1995, 1996, 2 mesiace; Grécko, Thessaloniki, ITSAK, 2007, 2008, 1 mesiac; plus viac ako 40 pobytov kratších ako 1 mesiac na základe pozvania alebo medzinárodných projektov a kontraktov vo Francúzsku, Nemecku, Grécku, Taliansku, Japonsku, Mexiku a Španielsku

Najdôležitejšie výsledky

V celosvetovom meradle významne prispel k pokroku v numerickom modelovaní šírenia seizmických vĺn v štrukturálne zložitých prostrediach a lokálnych efektov zemetrasení, ktoré spôsobujú najväčšie škody počas zemetrasení. Vyvinul pôvodné výpočtové metódy, ktoré patria medzi najpresnejšie a výpočtovo najefektívnejšie vo svete. Tím, ktorý vybudoval a vedie, patrí medzi svetovú špičku v numerickom modelovaní seizmického pohybu. Metódy a výpočtové programy sa používali/jú v Austrálii, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Japonsku, Kanade, Mexiku, Novom Zélande, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku, Taliansku a USA.

Založil teoretickú a výpočtovú seizmológiu na Slovensku. Od r. 1993 vybudoval nové oddelenie seizmológie v GFÚ SAV a od r. 2001 zaviedol seizmológiu na FMFI UK. Väčšina súčasných slovenských seizmológov sú jeho študenti.

Zásadne prispel k monitorovaniu zemetrasení a analýze seizmického ohrozenia na území Slovenska – viedol tímy, ktoré vybudovali

– Národnú sieť seizmických staníc,

– Lokálnu seizmickú sieť východné Slovensko.

a tímy, ktoré vykonali a pred MAAE (Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu) obhájili komplexnú analýzu seizmického ohrozenia

– Atómových elektrární Bohunice,

– Atómových elektrární Mochovce.

Vedecké monografie

Moczo, P., Kristek, J., Gális, M. 2014. The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures. Cambridge University Press, 365 pp.

Moczo, P., Kristek, J., Galis, M., Pazak, P., Balazovjech, M., 2007. The Finite-Difference and Finite-Element Modeling of Seismic Wave Propagation and Earthquake Motion.

Acta Physica Slovaca 57(2), 177-406.

Moczo, P., Kristek, J., Halada, L., 2004. The Finite-Difference Method for Seismologists. An Introduction. Comenius University, Bratislava. 158 pp.

Moczo, P., 1998. Introduction to Modeling Seismic Wave Propagation by the Finite-Difference Method. Lecture Notes. Kyoto University. 108 pp., Japonsko

Kapitola vo vedeckej monografii

Moczo, P., Robertsson, J. O. A., Eisner, L. 2007. The finite-difference time-domain method for modeling of seismic wave propagation. In: Advances in Wave Propagation in Heterogeneous Earth, 421-516, R.-S. Wu and V. Maupin, eds., Advances in Geophysics Vol. 48, R. Dmowska, ed., Elsevier – Academic Press, 96 pp.

Vedecké články registrované vo WOS

63 CC článkov

Citačný ohlas  (ORCID 0000-0001-5276-9311)

WOS s vylúčením autocitácií                                                            3447          h-index  31

Google Scholar                                                                                  6843          h-index  39

Iná tvorivá činnosť

Založil rubriku Veda, výskum – naša šanca na portáli Aktuality.sk, do ktorej pravidelne prispievajú slovenskí vedci s cieľom viesť spoločnosť k uvedomeniu si dôležitosti vedy a výskumu pre rozumný rozvoj a prežitie spoločnosti.

Autor/spoluautor knižných publikácií a článkov pre verejnosť.

Projekty

národný koordinátor: FP5 EC EVG1-CT-2000-00026  SESAME, FP5 EC EVG1-CT-2001-00040 EUROSEIS-RISK, FP6 MRTN-CT-2003-504267 SPICE, FP7-PEOPLE-ITN-2008 project 238007 QUEST, NATO Linkage Grant ENVIR.LG 940714, INCO-COPERNICUS  PL963311 ISMOD, INCO-COPERNICUS  PL963087 COME

zodpovedný riešiteľ: kontrakty s: Commissariat à l’énergie atomique, France (5),  Electricité de France (1), and CTBTO (4)

člen vedeckého výboru: SIGMA (CEA, EDF, AREVA, ENEL)

koordinátor subkontraktu: FP6 I3-026130 NERIES, FP7 NERA

zodpovedný riešiteľ: 3 projekty APVV, 4 bilaterálne projekty APVV, 3 projekty VEGA, kontrakty s ÚJD SR a SE

Výchova študentov

Školiteľ 11 doktornadov, ktorí obhájili svoje PhD práce, prednášanie na FMFI UK od r. 1983, prednášanie na Universität Wien v r. 2000-2005, prednášanie na Univerzite v Kyoto, Japonsko, v r. 1997, Univerzite Kalifornie v Santa Barbare, USA, v r. 2000, Univerzite Joseph Fourier v Grenobli, Francúzsko, v r. 2004.

Najdôležitejšie ocenenia

Čestná plaketa SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (2006), Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu (2006); Prémia Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas (2008, 2011); Outstanding reviewer of the year 2010, 2011, 2016 in Geophysical Journal International, Pamätná medaila k 60. výročiu SAV (2013), Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2013 v kategórii Vedecko-technický tím roka (tímu prof. Petra Mocza); Cena M.R. Štefánika za príspevok k Slovensko-francúzskej vedeckej spolupráci (2015); Prémia Literárneho fondu za dielo The Finite-Difference Modelling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures, Cambridge University Press (2015); Zlatá medaila FMFI UK (2016); Cena Jána Pettka (2016); Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v kategórii Osobnosť vedy a techniky (2018); Zlatá medaila UK v Bratislave (2019), Stefan Kassay Prize of Excellence 2019.