Záver roka 2023 v SC PEN

Dňa 14. 12. 2023 sa konalo záverečné stretnutie Slovenského centra PEN Klubu v prednáškovej sále UKB, s ktorou má tento nadnárodný a národný klub dlhé roky spoluprácu. V UKB je uložená aj Knižnica SC PEN s fondom zväzkov literatúry z rôznych končín sveta v pôvodných jazykoch.

Stretnutie otvorila riaditeľka UKB Ing. Sylvia Štasselová, podujatie moderovala znova do funkcie zvolená prezidentka SC PEN Mária Bátorová, ktorá po krátkej referencii o prebiehajúcich administratívnych procesoch požiadala o slovo predsedu komisie pre Literárnu Cenu SC PEN Milana Materáka, ktorý na hodnoteniach spolupracoval s Alexandrom Halvoníkom a Ľudovítom Labíkom.

Milan Materák prečítal recenzie Ceny SC PEN a prémií a prečítal hodnotenia ocenených kníh za roky 2021/2022. Spolu s prezidentkou odovzdal diplomy oceneným členom SC PEN. Cena SC PEN: Ivan Čičmanec (za zbierku poviedok Zažité a vysnívané (MilaniumM, 2022). Prémie: Ondrej Kalamár Drobnosti flajstrov (PETRUS, 2022), Ireney Baláž za zbierku poézie Oheň v dlani (Vyd. Spolku slovenských spisovateľov, 2022), Viera Švenková Dámska volenka (Vyd. Spolku slovenských spisovateľov, 2021), Stano Haber Príbehy nielen z inej hviezdy (Vyd. PARS ARTEM, 2021)

Druhú časť literárneho podujatia tvoril zaujímavý koncept: jubilantov z roku 2023 predstavili členovia SC PEN, ktorí v tomto roku vydali knihu. Z nej prečítali pre jubilanta úryvok ako dar k jeho jubileu. Zároveň jubilant prečítal zo svojej tvorby, alebo odpovedal svojmu partnerovi v prezentácii na otázky… Dvojice: E. Farkašová – Š. Kuzma, I. Ruttkayová – M. Materák, Milan Richter – A. Halvoník, J. Slovák – B. Slyško, M. Demák — P. Myšák, J. Heriban — T. Heribanová.

Variabilnosť tejto kompozície umožnila veľmi zaujímavé a prekvapivé momenty a vynikajúcu atmosféru, ktorú uzavrelo malé pohostenie namiesto koncoročnej kapustnice.

CENA SC PEN A PRÉMIE SC PEN ZA ROKY 2021 a 2022

Porota v zložení Alexander Halvoník, Ľudovít Labík a Milan Materák udelila Cenu SC PEN a štyri prémie týmto autorom:

CENA SC PEN 2021 a 2022

Ivan Čičmanec: Zažité a vysnívané, Milanium 2022 — zbierka krátkych próz

Najnovší súbor 21 prozaických textov slovenského básnika, prozaika, esejistu, publicistu a prekladateľa žijúceho od r. 1969 v nórskom Osle uvádza snový text s názvom Vznikanie, ktorý pripomína slávnu poviedku Franza Kafku Premena, kde sa životom utisnutý obchodný cestujúci jedného rána zobudí ako obrovský chrobák. Očividná kafkovská inšpirácia je prítomná napokon v gnostických prózach celého výberu s tým rozdielom, že vo svojich snových predstavách sa subjekt úvodného rozprávania mení na vajíčko, ktoré v absurdnom kolotoči života musí neprestajne vznikať, aby mohlo zanikať, čím sa napĺňa jeho existenciálna kliatba.

Všetky ďalšie prózy sa krútia okolo tejto témy. Čičmancov umelecký kumšt sa však realizuje v príbehovo koncipovaných útvaroch, v ktorých sa prelína minulosť so súčasnosťou, vypätá obraznosť s reálnym uvažovaním, fantazijnosť s hororom a láskavosťou, kde človek utekajúci pred absurditou života do iných krajín pociťuje rovnako bezvýchodiskovú osamotenosť bytia, vraždí, podvádza a filozofuje, alebo sa márne usiluje bezútešnú realitu nahradiť takou istou

bezperspektívnou virtualitou. Pretože Čičmancov pohľad na odvrátenú stranu bytia je rovnako svojbytný a presvedčivý ako Kafkov absurdný svet.

PRÉMIE SC PEN 2021 a 2022 (bez poradia)

Viera Švenková : Dámska volenka, VSSS 2021 — román

Autorka knihy Dámska volenka Viera Švenková nezostala nič dlžná povesti spisovateľky tzv. ženskej prózy. V svojej najnovšej knihe Dámska volenka autorka poskytuje čitateľovi svojský obraz ženskej hrdinky Dany, zmietanej pochybnosťami o svojom sociálnom postavení. Obraz rozvedenej ženy a matky pubertálnej dcéry, obraz žensky citlivého človeka v prostredí, ktoré ju oberá o identitu a ubíja, ale zároveň neprestajne stavia pred nové výzvy a ďalšie skúšky ako si napriek všetkým sklamaniam obhájiť vlastnú ženskú dôstojnosť aj v ľudsky náročnej pandemickej situácii. Svoju potrebu, neustále sa vyrovnávať s frustráciou – s pocitom nenaplneného života, sa hlavná hrdinka Dana snaží vyriešiť na stretnutiach v intelektuálnom kruhu svojich priateliek, ako aj pokusom o nový milenecký vzťah. Autorke sa podarilo vytvoriť obraz hlavnej hrdinky Dany bez zbytočného sentimentu, ktorý tak často tzv. ženskú prózu sprevádza.

Ireney Baláž: Oheň v dlani, VSSS 2022 – zbierka básní

Vo svojich štyroch doterajších básnických zbierkach si Ireney Baláž vypracoval osobitú poetiku emocionálneho minimalizmu, v ktorom sa vo voľnom prísne vybudovanom veršovom systéme s kaligrafickou vizážou reflektujú najintímnejšie polohy vnímania života s všeobecnejšími, až kozmologickými princípmi bytia. Jeho najnovšia zbierka Oheň v dlani je venovaná „Vierke, mojej večnej múze,“ čo v podstate znamená, že východiskovým bodom jeho lyriky je láska v premenách času i priestoru. Reflexia celoživotnej lásky je tu však bytostne poprepájaná s filozoficky náročnými úvahami, detailnými sebaanalýzami, mnohoznačnými náznakmi, lyrickými skratkami, vyjadrenými nanajvýš úsporným jazykom. Lyrický subjekt sa tu prejavuje ako citlivý vnímateľ krás života, ale zároveň ako nostalgický skeptik, ktorého opravdivým bytím je poézia, ktorej zmyslom je nepatetický zápas o ľudskú dôstojnosť. V tomto duchu rovnako citlivo vníma aj dianie v okolitom problematickom svete.

Ondrej Kalamár: Drobnosti flajstrov, Petrus 2022 – zbierka aforizmov

Viacdomý literát Ondrej Kalamár napísal doteraz šesť kníh aforizmov, bonmotov a humoristických sentencií, ktoré vyšli aj v domácich a zahraničných vydaniach či antológiách. Jeho cesta humoristu iste súvisí s jeho samopašným životom, v ktorom nahliadol do rôznych zákutí slovenskej spoločnosti i tajomných komnát ľudskej činnosti, kde ho najviac zaujíma ľudská hlúposť v najprirodzenejších i vynútených podobách. Jeho reakciou na bežný život človeka je širokospektrálna nemilosrdná satira, ktorá vie nielen zaťať do živého, ale i obdarovať láskavým úsmevom. Zvlášť úrodnú pôdu autor nachádza v pandemickej situácií, v ktorej ľudská zbabelosť, kultúrna nevyzretosť, zápecníctvo a faloš nadobúda osobitne reliéfne črty. Autorovým hlavným pracovným nástrojom je slovná hračka odhaľujúca utajené podoby hlúposti rovnako obyčajných ľudí, snobov, špičkových politikov i kultúrnych dejateľov. Kalamárova nezmieriteľnosť s konkrétnymi ľudskými nedostatkami je dôkazom, že aj satirický ostrovtip, smiech a humor môžu byť výrečným dokumentom doby i náplasťou na liečenie jej chorôb.

Stanislav Háber: Príbehy nielen z inej hviezdy, Pars Artem 2021 – zbierka poviedok a noviel.

Čo majú spoločné nobelisti Jorge Luis Borges, Gabriel García Marquéz, ale aj americkí velikáni Jack London, Phili Kindred Dick, či Charles Bukowski a ruský autor Konštantín Paustovský spolu s britským klasikom George Bernard Shawom, prípadne s indickým guru Srí Chinmoyom a českou protestsongistom Karlom Krylom? Stanislav Háber odkrýva prekvapivé súvislosti spojené s Tomášom Hemerke Kempenským a kašmírskym Abhinavaguptom, či so svätými Jánom Pavlom II a s Matkou Terezou z Albánska, s Fontánou pre Zuzanu a celým radom slovenských osobností z oblastí umenia, i vedy.

Aj jeho v poradí 35. literárne dielo „Príbehy nielen z inej hviezdy“ usiluje o bezhraničného čitateľa-diváka podobne ako tomu bolo pri jeho úspešných minulých spoluprácach s BBC a CNN. Technikou strihu po myšlienke prefiltrujúc jedinečné informácie o slávnych, vyzdvihuje ich filozofický kontext a vyberá z nich tie, ktoré majú nadčasovú hodnotu k hodnotám človečenstva. Poviedky „Laureát americkej chudoby“ s vniknutím do duše Charlesa Bukowského, alebo „Legenda sveta“ s procesom analýzy Jacka Londona, sú po dokončení výskumu obrazovej dokumentácie okamžite sfilmovateľné s veľkým globálno-medzinárodným dosahom.

Milan Materák

predseda poroty