Zvonko Taneski: POETIKA DISLOKÁCIE

V týchto dňoch vo vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave vychádza vedecká monografia „POETIKA DISLOKÁCIE – Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989“.

Cieľom výskumu v predmetnej vedeckej monografie bude systematické preskúmanie faktografickej prítomnosti južnoslovanských literatúr na Slovensku (v abecednom poradí: bosnianskej, bulharskej, čiernohorskej, chorvátskej, macedónskej, slovinskej a srbskej) z hľadiska poetiky dislokácie, predstavenie problematiky literárnej migrácie a jej modifikácie po roku 1989 a poskytnutie uceleného prierezu o vydaných knižných prekladoch z týchto literatúr u nás až po súčasnosť (končiac rokom 2019). Recenzenti tohto vzácneho diela sú: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (Slovenská akadémia vied / Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko), prof. dr. sc. Zvonko Kovač (Univerzita v Záhrebe, Chorvátsko) a prof. dr. Danijela Kostadinović (Univerzita v Niši, Srbsko).

poetika

Monografia POETIKA DISLOKÁCIE (Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989) prinesie svojimi závermi nové podnety pre literárnu komparatistiku i teóriu prekladu na Slovensku a prispeje k zvyšovaniu záujmu slovenskej kultúrnej spoločnosti o južnoslovanské literatúry najmä pri príležitosti 30. výročia pádu komunistických režimov v strednej a východnej Európe.

Demokracia, ktorej základy sa položili pred tridsiatimi rokmi, je totiž živý proces a aktívna obrana demokratických hodnôt (odzrkadlených aj v literárnej tvorbe) je nevyhnutná aj v súčasnosti. Preto vlastne má táto monografia ambíciu stať sa relevantným príspevkom k zachyteniu týchto neustále prebiehajúcich vývojových zmien dislokačného priestoru, a tým rozšíriť a prehĺbiť stav poznania tejto problematiky v rámci súčasných literárnovedných a komparatistických štúdií.

Zvonko Taneski: POETIKA DISLOKÁCIE
(Komparatistické sondy k migráciám v južnoslovanských literatúrach po roku 1989). Bratislava: Univerzita Komenského, 2021, 216 s. ISBN 978-80-223-5141-6.